Klachten

Studenten, oud-studenten, ouders, voogden of verzorgers van minderjarige (oud-) studenten kunnen klagen en/of bezwaar maken tegen gedragingen en beslissingen van personeel van Zadkine dan wel over het nalaten van gedragingen en beslissingen die het belang van de studenten schaden.

KlachtenHoe dient men een klacht in?

Een klacht over examinering:
Een klacht over examinering wordt ingediend bij de examinator. Het Examenregelement geeft aan hoe de procedures hierbij verlopen.

Overige klachten:
Overige klachten kan men indienen bij de klachten- coördinator via vakschool@zadkine.nl t.a.v. de heer P. Verschoor.

Wat is de rol van de klachtencoördinator?

Bemiddelaar
Doel is om problemen vroegtijdig en informeel met betrokkenen op te lossen. De klachtencoördinator brengt partijen met elkaar in contact met als doel om samen het probleem uit te praten. Er is dan sprake van een melding van een klacht.

Adviseur en voorlichter
Als het probleem niet naar tevredenheid van de klager wordt opgelost/de klager geen mogelijkheden ziet om het probleem informeel op te lossen, dan kan de student besluiten om schriftelijk een klacht in te dienen. De klachtencoördinator kan dan de student behulpzaam zijn bij het formuleren van de klacht en helpen om de klacht te richten aan de juiste persoon/instantie. Ook bij het indienen van een bezwaar kan de klachtencoördinator behulpzaam zijn.

Procesbewaker en dossiervormer
De klachtencoördinator houdt van de met hem besproken klachten en meldingen een vastgestelde interne en een centrale registratiesysteem bij.

Belangrijk

  • Om de klachtencoördinator zijn rol te laten spelen is het van belang dat (ex-)studenten en bij minderjarigheid hun wettelijke vertegenwoordigers weten wie de klachtencoördinator is en wat zijn rol is.
  • Zowel klachten als meldingen worden zoveel mogelijk binnen de termijn van twee weken afgehandeld. (klachtenregeling) Hierin wordt ook aangegeven dat er een mogelijkheid bestaat om tegen de beslissing bezwaar te maken binnen een termijn van twee weken bij de Bezwaarcommissie Vakschool.

Indien de klager zich niet kan vinden in de beslissing die is genomen op de klacht, dan kan de klager bezwaar indienen bij:

Bezwaren over examinering:
Bezwaren over examinering moeten worden gericht aan de Examencommissie via examenbureau.vakschool@zadkine.nl

Overige bezwaren worden gericht aan de Bezwarencommissie van de Vakschool via vakschool@zadkine.nl

Sidag- klachten worden begeleidt door de vertrouwenspersoon van de Vakschool, maar worden intern niet behandeld.
Klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of geweld moeten worden gericht aan de landelijke klachtencommissie (Stichting Geschillencommissie Onderwijs, Landelijke klachtencommissie MBO, PO 85191
3508 AD Utrecht, telefoon 030- 2809590).

Wat is de rol van de bezwarencommissie?

Een bezwaar wordt formeel gericht aan de bezwarencommissie van Vakschool Schoonhoven. De bezwarencommissie neemt binnen twee weken een besluit over het bezwaar en deelt dit de klager (of bij minderjarigheid diens ouder/voogd) schriftelijk mede. De Commissie kan ook advies uitbrengen/voorstellen doen om te komen tot structurele oplossingen als het bezwaar voortkomt uit een structureel probleem.

De bezwarencommissie bestaat uit:

  • de directeur van Vakschool Schoonhoven;
  • de decaan van Vakschool Schoonhoven;
  • een personeelslid van Vakschool Schoonhoven.

De commissie kan zich laten bijstaan door een deskundige.

De klachtencoördinator vervult de rol van ambtelijk secretaris. De klachtencoördinator neemt geen deel aan de discussie/de besluitvorming van de commissie.

Belangrijk

  • Bezwaren en de afhandeling ervan worden vastgelegd in een bezwarenregister. Bezwaren worden hierbij gerubriceerd naar de aard ervan.
  • Bezwaren worden binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het bezwaar afgehandeld en de uitkomst wordt schriftelijk gemeld aan klager. Hierbij wordt tevens aangegeven dat men de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan binnen een termijn van twee weken bij de Beroepscommissie studenten Zadkine.

Bezwaren en de afhandeling ervan worden vastgelegd in een bezwarenregister. Bezwaren worden hierbij gerubriceerd naar de aard ervan.

Beroep

(Ex-)studenten en bij minderjarigheid hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen tegen de beslissing op hun bezwaar op de volgende wijze in beroep gaan:

Examens en toetsen > Beroepscommissie studenten Zadkine
Overige klachten (geen Sidag) > Beroepscommissie studenten Zadkine

www.vakschoolschoonhoven.nl

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.