Afkortingen en begrippen

bbl beroepsbegeleidende leerweg
bol beroepsopleidende leerweg
bpv beroepspraktijkvorming (stage)
bve beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
crebo Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs; register waarin de officiële erkenning van een bepaalde opleiding is vastgelegd
crebonummer centraal register beroepsopleidingennummer; uniek nummer waaronder de officiële erkenning van een bepaalde opleiding is vastgelegd
eindtermen landelijk vastgestelde leerdoelen voor een bepaalde opleiding op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding
havo hoger algemeen vormend onderwijs
hbo hoger beroepsonderwijs
IB-Groep Informatiebeheergroep (regelt studiefinanciering)
kwalificatie datgene dat iemand moet kennen en kunnen om een bepaald beroep verantwoord en vakbekwaam te kunnen uitoefenen
kwalificatieniveau aanduiding van het niveau van beroepsuitoefening in een reeks van 1 tot en met 4
leerbedrijf bedrijf dat is geaccrediteerd als praktijkbedrijf
mavo middelbaar algemeen vormend onderwijs
mbo middelbaar beroepsonderwijs
niveaus beroepsopleidingen zijn er op vier niveaus
olc openleercentrum
ook onderwijsovereenkomst
pok praktijkovereenkomst
praktijkbedrijf bedrijf waar leerling de beroepspraktijkvorming, het praktijkgedeelte van de opleiding, uitvoert
praktijkbegeleider begeleider, aangewezen door het praktijkbedrijf, die de student begeleidt op de praktijkplaats
praktijkcoördinator docent van school die alle zaken rond de beroepspraktijkvorming coördineert
praktijkdocent docent van school die de student tijdens beroepspraktijkvorming begeleidt en die de praktijkexamens afneemt
roc regionaal opleidingencentrum
vavo voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
vo voortgezet onderwijs
vwo voortgezet wetenschappelijk onderwijs

www.vakschoolschoonhoven.nl

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.